Školské poradenské zařízení

Školské poradenské zařízení se schází 1x za měsíc. Přítomni zde jsou ředitel školy, zástupci pro oba stupně, výchovní poradci, školní psycholog, školní speciální pedagog, školní metodik prevence a školní asistenti. Na schůzkách se projednávají problémy, týkající se inkluzivního vzdělávání žáků, kázeňské problémy ve třídách apod. 

Kontakty


Mgr. Bc. Jan Šindelář

Ředitel školy

reditel@2zs.ricany.cz

MgA. Jakub Glaser

Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň

jakub.glaser@2zs.ricany.cz

Mgr. Petra Kobrová

Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň

petra.kobrova@2zs.ricany.cz

Mgr. Martin Mužík

Výchovný poradce pro 2. stupeň

vych.poradce@seznam.cz

Mgr. Blanka Benešová

Výchovný poradce pro 1. stupeň

blanka.benesova@2zs.ricany.cz

PhDr. Iveta Míková

Školní psycholog

ivmikova@seznam.cz

Mgr. Monika Novotná

Školní speciální pedagog

monika.rollova@2zs.ricany.cz

Mgr. Pavla Holoubková

Školní metodik prevence

pavla.holoubkova@2zs.ricany.cz